Navigace

Obsah

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách. 

 

Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost, které tato osoba není schopna bez cizí pomoci zvládat. Bližší vymezení schopností zvládat základní životní potřeby a způsob jejich hodnocení stanoví vyhláška č. 505/2006 Sb. 

 

Řízení o přiznání nároku na příspěvek na péči se skládá ze dvou částí:

- nejprve provede sociální pracovnice Úřadu práce šetření přímo v místě bydliště žadatele a pokud je klientem žádost podána až v našem sanatoriu, tak u nás. Výsledkem šetření je vyhotovení seznamu úkonů, které je/není schopna daná osoba zvládnout. 

- poté proběhne posouzení zdravotního stavu žadatele (provede posudkový lékař pracující pod Českou správou sociálního zabezpečení, obvykle na základě dokumentac, kterou si sám vyžádá od lékaře).

- v písemném rozhodnutí jsou uvedeny úkony, které osoba není schopna zvládat, a stanoven stupeň závislosti, kterému odpovídá přidělená výše příspěvku:

 

   880,-Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)

   4 400,-Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)

  12 800,-Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)

  19 200,-Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

 

Podání žádosti

Žádost podává přímo žadatel nebo jeho zástupce na krajské pobočce Úřadu práce ČR, v jejímž spádovém území má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt.

Při podání žádosti je potřeba předložit:

- formulář "Žádost o příspěvek na péči"

- formulář "Oznámení o poskytovateli pomoci"

 

Po přiznání příspěvku na péči je tento vyplacen zpětně ode dne podání žádosti. Nesouhlasí-li žadatel s výší přiznaného stupně příspěvku, je možné se proti rozhodnutí odvolat - lhůta pro odvolání je uvedena v rozhodnutí. Je-li příspěvek na péči přiznán, ale stav žadatele již vyžaduje větší rozsah péče než v době, kdy probíhalo šetření, pak je možné podat návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči. 

 

Formuláře je možno vyhledat v sekci Ke stažení.

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že příspěvek na péči je určen výhradně na péči (§73 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb.) a nelze jej použít na úhradu za pobyt klienta.